top of page

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Postanowienia ogólne 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni

pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego, w tym na okres ferii zimowych
i letnich. 
3. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. 
4. W bibliotece należy zachowywać ciszę i porządek.

 

Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Książki wypożycza się na okres 2 tygodni.
3.W uzasadnionych przypadkach, na prośbę czytelnika, bibliotekarz może przedłużyć

czas wypożyczenia.
4. Czytelnik może zarezerwować u bibliotekarza potrzebną mu pozycję. 
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką

samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrócenia wypożyczonych materiałów.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki - na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

 3. W czytelni obowiązuje cisza.

 4. Nie wolno wnosić i spożywać artykułów spożywczych.

 5. Z  księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki i czytelni należy obchodzić się z szacunkiem.

 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne materiały, z których korzysta.

 7. Za ład i porządek w czytelni odpowiedzialni są czytelnicy, którzy z niej korzystają.

 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie materiały i książki bibliotekarzowi.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 1. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.

 3. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

 5. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.

 6. U bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.

 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

 8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.

 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo
  do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

bottom of page